Hakkında

Hakkımızda:

Programımız 2002-2003 yılında Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan teknik programlar, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurumu toplantısında Bolu Meslek Yüksekokulu'ndan ayrılmış ve bu programlarla Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Programımız da Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime kaldığı yerden devam etmiştir. Programın dili Türkçe’dir.

Misyon:

Programımızın amacı; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, bilim ve teknolojiyi kullanan, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan teknik ve meslek elemanı yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Vizyon:

Ülkemizin kalkınma ve gelişme yolunda gösterdiği ilerlemelere paralel olarak Atatürk ilkelerine bağlı, eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tercih edilen, içinde yer aldığı coğrafya başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, zamanın kıymetini bilen, özgün araştırmalar yapan, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve yaratıcılığın desteklendiği öğrenci merkezli ve üstün nitelikli eğitim veren, toplam kalite ve sürekli gelişim prensiplerini esas alan, çağı yakalamış, gelişmeye açık, benzer alanda eğitim veren okullar arasında ulusal ve uluslararası eğitim, sanayi ve hizmet sektörlerinin tercih ettiği Teknik Meslek Yüksekokulları içerisinde ilk sıralamalarda yer alan bir eğitim kurumu olmaktır.

Değerler:

Dürüstlük ve Güvenilirlik Bilimsellik, Liyakat ve Adalet Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite

Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı

Bireyler ve Birimler Arası İlişkilerde Saygı Kurumsal Kaynakların Korunması

 

Hedefler:

Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma

Karmaşık  sistemlerde    karşılaşılan    problemlerin    çözümünde uygun  çözüm                yöntemlerini uygulayabilme

Güncel  yönetim sistemlerine   hakim  olma  ve  sistemlerin gerektirdiği             dokümantasyonları hazırlayabilme

Üretim koşullarında gereken ölçüm aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilme Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik

Yeniliğe açık olma

Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma, öğrenme ve öğretme Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte olabilme

Eğitim-öğretimin niteliğini arttırma

Tercih edilen okul olmak ve donanımlı öğrenciler yetiştirme

Teorik becerileri iyi olan öğrencileri takip ve teşvik ederek lisans programlarına geçişlerini sağlama

 

Program Bazında Öğretim Elemanı Kapasitesi:

Programımızda 2 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanı:

Programımızın öğrenci kontenjanı 41 ve yerleşen öğrenci sayısı da 40 dir.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları:

Programımıza kayıtlı kız öğrenci sayısı 1 ve erkek öğrenci sayısı da 40 olmak üzere toplam 41 öğrenci vardır.

 

2019 Yılında Yüksekokulumuzdan Mezun Olan Öğrenci Sayısı:

Programımızdan mezun olan öğrenci sayısı 36 dir.

 

Eğitim Alanları:

Programımızda Elektronik Teknolojisi Programı ile ortak 4 derslik, Elektronik Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Kumanda ve Kontrol Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı ve 1 konferans salonu bulunmaktadır.

 

Diğer Alanlar:

Programımızda 90 kişi kapasiteli bir yemekhane, 60 kişi kapasiteli bir kantin, Elektronik Programı ile ortak 1 malzeme deposu bulunmaktadır.

 

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

 

Programın Eğitim Amacı

Elektrik ile ilgili konularda analiz ve tasarım yapabilecek bilgi birikimine sahip Mesleği ile ilgili donanım ve yazılımları etkin kullanabilen

Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip Bireysel ve grup çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, mesleki etik bilinci kazanmış Sosyal yönü güçlü, özgüven sahibi

Teknik konulardaki gelişmeleri ve yayınları izleyebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilen Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme

Elektrik Teknikeri yetiştirmektir.

 

Eğitim- Öğretime Yönelik Amaçlar

Staj imkânlarının artırılması ve üniversite sanayi iş birliği kapsamında daha etkin hale getirilmesi Öğretim elemanlarının haftalık ders yüklerinin azaltılması

Öğretimde bilişim teknolojilerinden yeterince yararlanılması Öğrenci memnuniyet oranının artırılması

Öğretimde bilişim teknolojilerinden yeterince yararlanılması Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi Bilimsel Araştırmaya Yönelik Hedefler

Fuar, kongre, sempozyum ve seminerlere katılımın artırılması

Üniversite-Sanayi işbirliği koordinatörlüğünün kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi Bilimsel yayın kalitesinin artırılması

Altyapı Geliştirme Hedefleri

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Hedefleri

Akademik ve idari personelin nitelik ve niceliğinin artırılması Bu amaçlar programın web sayfasında yayımlanmıştır.

 

PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

 

Bu program ölçütleri, başlıklarında elektronik benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir. Eğitim programının yapısı, adında geçen teknikerlik alanı yelpazesi içerisinde hem genişlik hem derinlik sağlayacak biçimde olmalıdır. Mezunların aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır:

 • Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmak
 • Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli matematik bilgisine sahip olmak
 • Temel bilimler, bilgisayar ve mühendislik bilimleri konularında bilgi sahibi olmak
 • Elektronik Teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmek
 • Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilmek
 • Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme
 • İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek
 • Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek
 • Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilmek
 • Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilmek
 • Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek
 • Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilmek
 • Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilmek
 • Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilmek
 • Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme ve İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olmak

DUYURULAR

 • Müdürlük-Merkez Yerleşkesi Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü Kültür Mahallesi E-5 Yanı Bolu Merkez
 • Organize Sanayi Bölgesi Kampüs Adres: Akın Çakmakçı Bulvarı 1. Cadde No:1 Organize Sanayi Bölgesi BOLU-MERKEZ
 • Tel: +90 374 243 88 11 Fax: +90 374 243 88 12
 • Email: btbmyoibu.edu.tr
Top