Hakkında

ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

 

Hakkımızda:

 

Programımız 2002-2003 yılında Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan teknik programlar, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurumu toplantısında Bolu Meslek Yüksekokulu'ndan ayrılmış ve bu programlarla Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Programımız da Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime kaldığı yerden devam etmiştir. Programın dili Türkçe’dir.

 

Misyon:

 

Bölümümüzün amacı; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, bilim ve teknolojiyi kullanan, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan teknik ve meslek elemanı yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

 

Vizyon:

Ülkemizin kalkınma ve gelişme yolunda gösterdiği ilerlemelere paralel olarak Atatürk ilkelerine bağlı, eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tercih edilen, içinde yer aldığı coğrafya başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, zamanın kıymetini bilen, özgün araştırmalar yapan, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve yaratıcılığın desteklendiği öğrenci merkezli ve üstün nitelikli eğitim veren, toplam kalite ve sürekli gelişim prensiplerini esas alan, çağı yakalamış, gelişmeye açık, benzer alanda eğitim veren okullar arasında ulusal ve uluslararası eğitim, sanayi ve hizmet sektörlerinin tercih ettiği Teknik Meslek Yüksekokulları içerisinde ilk sıralamalarda yer alan bir eğitim kurumu olmaktır.

Değerler:

 • Dürüstlük ve Güvenilirlik
 • Bilimsellik, Liyakat ve Adalet
 • Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite
 • Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı
 • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık
 • İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı
 • Bireyler ve Birimler Arası İlişkilerde Saygı
 • Kurumsal Kaynakların Korunması
 •  

Hedefler:

 • Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma
 • Karmaşık sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme
 • Güncel yönetim sistemlerine hakim olma ve sistemlerin gerektirdiği dokümantasyonları hazırlayabilme
 • Üretim koşullarında gereken ölçüm aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilme
 • Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik
 • Yeniliğe açık olma
 • Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma, öğrenme ve öğretme
 • Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte olabilme
 • Eğitim-öğretimin niteliğini arttırma
 • Tercih edilen okul olmak ve donanımlı öğrenciler yetiştirme
 • Teorik becerileri iyi olan öğrencileri takip ve teşvik ederek lisans programlarına geçişlerini sağlama

Program Bazında Öğretim Elemanı Kapasitesi:

            Programımızda 2 adet Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanı:

            Programımızın öğrenci kontenjanı 41 ve yerleşen öğrenci sayısı da 41 dir.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları:

            Programımıza kayıtlı kız öğrenci sayısı 8 ve erkek öğrenci sayısı da 155 olmak üzere toplam 163 öğrenci vardır.

 

2019-2020 Yılında Yüksekokulumuzdan Mezun Olan Öğrenci Sayısı:

            Programımızdan mezun olan öğrenci sayısı 32 dir.

Eğitim Alanları:

            Programımızda elektrik programı ile ortak  4 derslik, 4 elektrik/elektronik laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 konferans salonu bulunmaktadır.

 

Diğer Alanlar:

 

            Programımızda 90 kişi kapasiteli bir yemekhane, 30 kişi kapasiteli bir kantin, elektrik programı ile ortak 1 malzeme deposu bulunmaktadır.

 Programın eğitim amacı

 • Elektronik Teknolojisi ile ilgili konularda analiz ve tasarım yapabilecek bilgi birikimine sahip
 • Mesleği ile ilgili donanım ve yazılımları etkin kullanabilen
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek yeteneğe ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip
 • Bireysel ve grup çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, mesleki etik bilinci kazanmış
 • Sosyal yönü güçlü, özgüven sahibi
 • Teknik konulardaki gelişmeleri ve yayınları izleyebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilen
 • Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme

Elektronik Teknikeri yetiştirmektir. Bu amaçlar poster halinde bölümün ilan panolarında ve laboratuarlarda asılmıştır. Ayrıca programın web sayfasında yayımlanmıştır.

Elektronik Teknolojisi Programın İç ve Dış Paydaşları

Programın iç paydaşları 

 • Öğretim elemanları
 • Ön lisans öğrencileri
 • İdari personel

Programın dış paydaşları 

 • Mezunlar
 • Mezunlara iş sağlayan kamu7özel kuruluşlar
 • Öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj sağlayan kamu ve özel kuruluşlar
 • Bölüm danışma kurulu
 • Diğer bölümler ve programlar
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 • Meslek odaları

 

Elektronik Teknolojisi Programın Çıktıları

 

Elektronik Teknolojisi Teknikerliği ile ilgili projelerin analizi ve tasarımında karşılaşılan problemlere en akılcı yaklaşımları sunabilmek için araştırma yapabilmek ve günümüzde hızla yenilenen teknolojiyi takip edip adapte olmak gerekir. Bu nedenle eğitim sürecinde öğrencilere yeni bilgilere nasıl ulaşılacağını öğretmek ve onlara sürekli öğrenmeye açık, araştırmacı özellikler kazandırarak mezun etmek önemlidir. Ayrıca tasarımda ve uygulamada bilgilerin paylaşılması, toplumun aydınlatılması ve bu amaçla hem yazılı hem sözlü iyi bir iletişim kurabilme yeteneğine sahip olunması da teknikerlikte aranan bir özelliktir.

Mezunların takım çalışması yapabilme kabiliyeti ile donatılmış olması, benimsediği bir alanda uzmanlaşarak mesleki özgüvene sahip yetiştirilmiş olması gereklidir. Tüm bu özelliklerin kazandırılmasını amaçlayan program eğitim amaçlarımızdaki dersler ve ders içerikleri öğrencilerimizi en son teknolojiyi kullanabilecek şekilde sunulmaktadır.

Program çıktıları, öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler olduğundan, çıktılar belirlenirken bu sürecin içinde bulunan lisans öğrencilerinin, ayrıca yeni mezunların, öğretim üyelerinin ve danışma kurulu üyelerinin görüşleri temel alınmıştır. Söz konusu program çıktılarına son hali verildikten sonra Akademik Kurul onayından geçmiş ve bölüm web sayfasında yayınlanmıştır. Program çıktıları program panolarında asılmıştır. Elektronik Teknolojisi program çıktıları aşağıdaki gibidir:

 

Program Çıktıları

 

PÇ1. Matematik ve Elektronik Teknikerliği konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak problemleri çözmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

PÇ2. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri kapsayacak şekilde Elektronik Teknikerliğini ilgilendiren karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi

 

PÇ3. Elektronik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

 

PÇ4. Elektronik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi

 

PÇ5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışma becerisi

 

PÇ6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dilbilgisi

 

PÇ7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

PÇ8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 

PÇ9. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

 

PÇ10. Teknikerlik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

 

Program çıktılarının eğitim planı içerisinde nasıl sağlandığına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir:

 

1) Matematik, fen bilimleri ve Elektronik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektronik problemlerini çözme için uygulayabilme becerisi.

 

Ağırlıklı olarak ilk iki yılda temel matematik bilgileri verilmektedir. Bu derslerde öğretilen kavramlar, üçüncü ve dördüncü dönemlerde verilen mesleğe yönelik derslerde kullanılmaktadır. Elektronik konularını içeren temel dersler birinci ve ikinci sınıfta verilmekte, son dönemde ise Elektronik ile ilgili seçmeli dersler açılmaktadır. Derslerde anlatılan kavramları kullanabilme yeteneği ve Elektronik alanına uygulama becerisi, son dönemde proje içeren derslerde, laboratuvar uygulamalarında ve bitirme projesi ile kazandırılmaktadır. Son sınıfta verilen bitirme projeleri, Elektronik alanında karşılaşılan problemlerin analizine, çözüm yöntemlerinin tasarımlarına ve uygulamalarına yöneliktir. Bitirme projelerinde; problemin teşhisi, çözüm yöntemlerine yönelik laboratuvar ve bilgisayar çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi, hem bir rapor düzenlenerek, hem de sunuş biçiminde olmaktadır.

 

2) Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri kapsayacak şekilde Elektronik Teknolojisi Teknikerliğini ilgilendiren karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü modern tasarım yöntemlerini uygulayarak tasarlama becerisi.

 

Elektronik Teknolojisi Teknikerliği ile ilgili alanlardaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, birinci sınıfta verilen Devre Analizi I-II, Sayısal Elektronik,  Sayısal Tasarım, Elektronik I-II, Güç Elektroniği, Elektrik Motorları ve Sürücüleri, Mikrodenetleyiciler dersleri ile farklı alanlardaki problemlerin çözümü konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir. İkinci sınıfta ise öğrenciler İş Yeri Eğitimi ve Seçmeli Dersler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Derslerde anlatılan teorik bilgileri uygulama becerileri laboratuvar derslerinde yapılan deneyler ve verilen projeler, derslerde verilen ödevler, bilgisayar benzetimleri aracılığıyla kazandırılmaktadır. Ayrıca son sınıfta Bitirme Projesi olarak bir problemin çözümü, bir cihazın tasarlanması ve gerçekleşmesi veya bir yöntemin bilgisayar programı ile gerçekleşmesi gibi çalışmalarla öğrencilerin daha önceki derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamaları sağlanmaktadır.

 

PÇ3. Elektronik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

Elektronik Teknolojisi Teknikerliği uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; özellikle ödev ve laboratuvar uygulamalarında, proje destekli derslerde ve Bitirme Projesi dersi kapsamında ölçü aleti, örnek cihaz, bilgisayar v.b donanım ve yazılım araç-gereçlerinin kullanılması ile sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması kapsamında Ölçme, Sayısal Elektronik, Elektronik I-II, Devre Analizi I-II, Bilgisayar Destekli ve Tasarım I-II, PLC, Endüstriyel Robotlar, Mikrodenetleyiciler, İleri Mikrodenetleyiciler ve Algoritma ve Programlama gibi derslerde ve diğer mesleki derslerde Orcad, Pspice, Proteus, Workbench, Mikro C, Arduino, Altium, ANSYS gibi analiz ve tasarım yazılımları anlatılmaktadır. Laboratuvar uygulamalarında bu programların kullanımı teşvik edilmekte ve verilen ödevlerle programların daha etkin kullanımı sağlanmaktadır. Bu şekilde verilen uygulamalar ile öğrencilerin bilişim teknolojilerindeki gerekli teknik ve modern araçları etkin kullanma becerisi geliştirilmektedir.

 

PÇ4. Elektronik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi

 

Programımızda zorunlu dersler kapsamında her öğrencinin aldığı Devre Analizi, Sayısal Tasarım, Elektronik I-II, Kontrol Sistemleri derslerinde Elektronik Teknolojisi programına ait farklı konularda deneyler yapılmakta ve öğrencilerin teorik olarak öğrendiklerini uygulamaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu derslerde verilen projeler aracılığıyla öğrencilerin tasarım yapabilmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra son sınıfta seçmeli olarak verilen PLC, Sayısal Tasarım ve Kontrol derslerinde de öğrencilerin deney yapma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerileri arttırılmaktadır.

 

PÇ5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışma becerisi

 

Bazı mesleki derslerin uygulamalarında ve bu derslerin projelerinde, gruplar oluşturularak öğrencilerin takım halinde çalışabilme yeteneklerinin arttırılması sağlanmaktadır. Bitirme projeleri kişisel verilebildiği gibi en fazla altı öğrencinin yer aldığı gruplar halinde de verilebilmektedir.  Bunlara ilave olarak 3D Yazıcı, Engelden Kaçan Robot, Örümcek Robot, Güneş Panelleri ile Elektrik Üretme ve Hidrojen Enerjili Araba gibi projelerle ilgilenen öğrencilere disiplinler arası takımlarda çalışabilme imkânı sağlanmaktadır.

 

PÇ6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dilbilgisi

 

Bireysel veya takım çalışmasında sorumluluk alabilmenin önemli öğelerinden biri kişinin kendisini etkin bir şekilde ifade edebilmesidir. Bu nedenle, özellikle proje ve laboratuvar derslerinde, öğrencilere Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, proje verilen derslerde yapılan denetimlerde, öğrencinin projesiyle ilgili yaptığı bütün çalışmaları ve sonuçlarını nedenleriyle birlikte açıklaması ve raporlaması istenmektedir. İkinci sınıfta zorunlu Türk Dili, İngilizce ve Seçmeli ders olan Mesleki İngilizce dersleriyle öğrencilerin İngilizce ve Türkçe yazılı iletişim becerileri pekiştirilmektedir.

 

PÇ7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi

 

Programdaki her derste öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından öğrencilere, bilgiye ulaşmanın temel hedefleri ve bilgiyi kullanma becerisi aktarılmakta ve gerekli teknolojilere erişebilmeleri ve kullanabilmeleri için her türlü olanak sağlanmaktadır.

 

Laboratuvarlardaki modern cihazlar ve bilgisayar gibi donanımlar, öğrencilerin kullanımlarına tahsis edilerek bilgi ve becerileri artırılmakta, böylece araştırma-geliştirme ve tasarıma imkân sağlanmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar laboratuvarlarındaki donanım sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bitirme projesi ve/veya ders içi proje yapan öğrenciler ise güçlü donanım ve yazılımlara sahip bölüm laboratuvarlarını ve internete kolay erişim olanaklarını kullanarak araştırmalarını sürdürebilmektedirler.

 

Program bünyesinde seminer, söyleşi, panel ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ilimizdeki veya çevre illerdeki fabrikalara, konferans ve fuarlara geziler düzenlenerek öğrencilerin teorik bilgilerinin endüstrideki uygulamalarını görmeleri ve teknolojideki son gelişmeleri izlemeleri sağlanmaktadır.

 

PÇ8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 

Bölümümüzdeki derslerin çoğunda, öğretim elemanları tarafından mesleki etik ve sorumluluk bilinci öğrencilere anlatılmaktadır.

 

Örneğin, Algoritma ve Programlama, Mikrodenetleyiciler gibi yazılım kullanılan tüm derslerde öğrencilere kullandıkları yazılımın bir emek sonucu üretildiği ve bedava olmadığı, bu nedenle kendi emekleriyle ve bekledikleri karşılığıyla kıyaslayıp kopya veya kırılmış yazılım kullanmamaları konusunda bilgilendirilirler. Ayrıca BAİBÜ’nün birçok masaüstü yazılımını zaten satın aldığı, öğrencilerin de BAİBÜ tarafından sağlanan bu lisanslı yazılımları kullanmasının etik bir zorunluluk olduğu vurgulanmaktadır. Kırılmış ve izinsiz kullanılan yazılımların kullanılmasının hem güvensiz hem de yasa dışı olduğu hatırlatılmaktadır.

 

Öğrenciler ileride bir bilgi işlem merkezinin yöneticisi olsalar dahi bunun onlara özel bilgilere erişim hakkı vermediği, başkalarının özel bilgilerini, aldıkları ve gönderdikleri e-postaları, bilgisayarlarına giden verileri ve içeriği kendilerinkinden daha fazla korumaları gerektiği anlatılmaktadır. Kullanıcıların teknik ekibe bu konuda duydukları güvenin onlardan aldıkları teknik destekten çok daha önemli olduğu hatırlatılmaktadır. Ayrıca, kullanıcıları diğer kötü niyetli kullanıcı ve yazılımlardan korumak için azami hassasiyeti göstermeleri, gerekli önlemleri almaları hususunda uyarılmaktadırlar. Kendilerini bilgisi çalınan, devamlı izlenen, iletişimi engellenen bir kullanıcı yerine koymalarının konunun hassasiyetini anlamaları bakımından önemli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dönem içi verilen ödevlerde ve yapılan sınavlarda öğrencilerin davranışları dikkatle incelenmekte ve bu bilincin kazandırılması hususunda hassasiyet gösterilmektedir. Üçüncü ve dördüncü dönemde derslerde etik konusunda yapılan vurguya ek olarak, üçüncü ve dördüncü dönemde Meslek Etiği adlı seçmeli ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci pekiştirilmektedir.

 

PÇ9. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

 

Programımızda öğretim elemanları tarafından verilen ders içi dönem projeleri ve bitirme projelerinde, proje yönetimi ile risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında ön bilgilendirilme yapılmaktadır. Ayrıca, 2019-2020 öğretim yılından başlayarak 3. Ve 4. yarıyıla Proje Yönetimi adlı seçmeli ders eklenmiştir.

 

Girişimcilik ve yenilikçilik ruhunun kazandırılması için, öğrencilerin öncelikle özgüvene sahip, sunum yapabilme, bilgi kaynaklarına ulaşıp kullanabilme, yeni fikirler ortaya koyabilme, problem çözebilme, yorum yapabilme ve bilgi aktarabilme gibi yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

PÇ10. Teknikerlik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

 

Eğitim-öğretim planında yer alan özellikle sosyal seçmeli dersler kapsamında, Elektronik konularının uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi verilmekte ve medeniyetin gelişmesi ile toplum refahının arttırılmasında Elektronik Teknolojisi Teknikerlerinin önemli bir yere sahip olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır.

 

Sayısal Haberleşme dersinde yüksek frekanslı radyo dalgalarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği, bu konuda yapılan çok sayıda araştırmanın, radyo dalgalarının en azından insan vücudunda sıcaklığın yükselmesine sebep olduğunu gösterdiği belirtilmektedir. Özel örnek olarak mobil telefonlar gösterilmekte, öğrencilerin mobil telefonları kullanırken dikkat etmesi gereken hususlar açıklanmakta, bu konu hakkında bilgilendirici bir kısa film izlettirilmektedir. Ayrıca elektromanyetik tayfın birçok dalga boyunda zararlı yayılımlar içerdiği hatırlatılmakta, kendilerinin zararlı radyo dalgası ve ışınımlara karşı koruma önlemi almaları, çevresindekileri de bu konuda uyarmaları istenmektedir. Bunlara ek olarak, radyo dalgalarının doğrudan canlı yaşama etkisinin çok az olduğu durumlarda bile bunları üreten cihazların birbirleriyle etkileşerek olumsuz, zararlı ve hatta tehlikeli sonuçlar doğurabileceği, örneğin tıbbi cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaların yakınında cep telefonu kullanmanın olası kötü sonuçları bildirilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenlik dersinde elektronikte iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir.

 

Elektronik Teknolojisi Teknikerliği çalışma alanlarında düzenlenen seminer, sempozyum, konferans vb. faaliyetler öğrencilere duyurulmakta ve öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir. Programda bu tür etkinliklerin arttırılması, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sanayiden konuşmacılar getirilmesi ile çağın sorunları hakkında bilgi aktarılmaya ve çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bölümde yürütülen araştırma projelerinde kullanılan teorik bilgilerin ve ulaşılan sonuçların öğretim üyeleri tarafından öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir.

 

Programımızda öğrencilerle beraber teknik gezilere ve fuarlara öğrencilerin katılımı ve görev almaları sağlanarak, hem öğrencilerin bilgileri arttırılmakta hem de çağın sorunları üzerine üretilen elektrik, elektronik, robotik ve otomasyon çözümleri hakkında haberdar olmaları sağlanmaktadır.

 

 

PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

 

Eğitim programının yapısı, adında geçen teknikerlik alanı yelpazesi içerisinde hem genişlik hem derinlik sağlayacak biçimde olmalıdır. Mezunların aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır:

 

♦ Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmak

♦ Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli matematik bilgisine sahip olmak

♦ Temel bilimler, bilgisayar ve mühendislik bilimleri konularında bilgi sahibi olmak

♦ Elektronik Teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmek

♦ Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilmek

♦ Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme

♦ İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek

♦ Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek

♦ Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilmek

♦ Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilmek

♦ Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek

♦ Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilmek

♦ Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilmek

♦ Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilmek

♦ Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme ve İşyeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olmak

DUYURULAR

 • Müdürlük-Merkez Yerleşkesi Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü Kültür Mahallesi E-5 Yanı Bolu Merkez
 • Organize Sanayi Bölgesi Kampüs Adres: Akın Çakmakçı Bulvarı 1. Cadde No:1 Organize Sanayi Bölgesi BOLU-MERKEZ
 • Tel: +90 374 243 88 11 Fax: +90 374 243 88 12
 • Email: btbmyoibu.edu.tr
Top