Hakkında

İÇ MEKAN TASARIM BÖLÜMÜ

 

Hakkımızda:

Programımız 2015 yılında Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2016 yılında da 2. Öğretime öğrenci alınmıştır. Daha sonra Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan teknik programlar, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurumu toplantısında Bolu Meslek Yüksekokulu'ndan ayrılmış ve bu programlarla Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Programımız da Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim öğretime kaldığı yerden devam etmiştir. Programın dili Türkçe ’dir.

Misyon:

Bölümümüzün amacı; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, bilim ve teknolojiyi kullanan, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan teknik ve meslek elemanı yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Vizyon:

Ülkemizin kalkınma ve gelişme yolunda gösterdiği ilerlemelere paralel olarak Atatürk ilkelerine bağlı, eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tercih edilen, içinde yer aldığı coğrafya başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, zamanın kıymetini bilen, özgün araştırmalar yapan, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve yaratıcılığın desteklendiği öğrenci merkezli ve üstün nitelikli eğitim veren, toplam kalite ve sürekli gelişim prensiplerini esas alan, çağı yakalamış, gelişmeye açık, benzer alanda eğitim veren okullar arasında ulusal ve uluslararası eğitim, sanayi ve hizmet sektörlerinin tercih ettiği Teknik Meslek Yüksekokulları içerisinde ilk sıralamalarda yer alan bir eğitim kurumu olmaktır.

Değerler:

Dürüstlük ve Güvenilirlik Bilimsellik, Liyakat ve Adalet Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı Bireyler ve Birimler Arası İlişkilerde Saygı Kurumsal Kaynakların Korunması

Hedefler:

Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma Karmaşık sistemlerde karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme Güncel yönetim sistemlerine hakim olma ve sistemlerin gerektirdiği dokümantasyonları hazırlayabilme Üretim koşullarında gereken ölçüm aletlerini kullanabilme ve ölçüm yöntemlerini geliştirebilme Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik Yeniliğe açık olma Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma, öğrenme ve öğretme Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte olabilme Eğitim-öğretimin niteliğini arttırma Tercih edilen okul olmak ve donanımlı öğrenciler yetiştirme Teorik becerileri iyi olan öğrencileri takip ve teşvik ederek lisans programlarına geçişlerini sağlama

Program Bazında Öğretim Elemanı Kapasitesi:

Programımızda 3 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanı:

Programımızın normal öğretim kontenjanı 50 öğrenci, yerleşen 48 öğrenci. 2. öğretim kontenjanı 50, öğrenci yerleşen 41 öğrenci dir.

İç Mekan Tasarımı Programı eğitim amaçları

Mesleki araçları ve teknikleri kullanır.

İç mekân tasarımı konusunda gerekli kararlı alabilecek bilgiye sahip olur.

Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda bilgi ve kavrayışa sahiptir.

Tasarım konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir.

Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanır.

Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeler.

Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarır.

Mesleki süreçleri planlar ve uygular.

Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenir.

Mesleki uygulamada problemleri çözer.

Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olur.

Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlar ve uygular.

 

İç Mekan Programı İç ve Dış Paydaşlar

 • Öğretim elemanları
 • Ön lisans öğrencileri
 • İdari personel Programın dış paydaşları
 • Mezunlar
 • Mezunlara iş sağlayan kamu/özel kuruluşlar
 • Öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj sağlayan kamu ve özel kuruluşlar
 • Bölüm danışma kurulu
 • Diğer bölümler ve programlar
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 • Meslek odaları olarak belirlenmiştir.

 

 

GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

 

PROGRAMA AİT BİLGİLER

Grafik Tasarım programı 2002 yılında sadece ikinci öğretim olarak Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde kuruldu. 2016 yılında Normal Öğretimin açılması ile 2017 yılında normal öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri devam etmekte iken Bolu Meslek Yüksekokulunun 2018 yılında ikiye ayrılması sonucunda kurulan Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesine geçmiştir. 2019-2020 yılında 3+1 eğitim sistemine geçiş yapmış normal öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir.

 

Piyasanın ihtiyacı olan Grafik alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için günün gereksinimlerine uygun, iletişim yetkinliğine sahip, sosyal vatandaşlık farkındalığı yüksek, problem çözmede bilimsel model ve bilgi sistem teknolojilerini kullanabilen girişimci öğrenciler yetiştirmek gayesi ile eğitim vermektedir.

 

Grafik Tasarım Bölüm mezunları grafik, basım, yayım, web ve multimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde öğrendikleri bilgileri kullanabilmektedir.

 

Programın amacı

Grafik tasarım programı tasarım bilgisi ve uygulamalarıyla teorik ve uygulamalı olarak eğitim vermektedir. Bilgisayar olanak ve tekniklerine dayalı, tasarım problemlerine yaratıcı, eleştirel çözümler üreten, sunum ve anlatım yeteneklerini geliştirme, stratejik düşünme, problem çözme, yaratıcı kavramsal çözümler üretme gibi becerileri kazandırmayı amaçlar.

 

Programın Hedefi


Grafik tasarım bölümü çağdaş eğitim-öğretim anlayışına sahip, ulusal ve evrensel düzeyde donanımı ile yenilikçi ve araştırmacı bir bölüm olmaktır.

Grafik tasarım bölümü, çağın gerektirdiği teknolojik, sanatsal ve kültürel gelişmeleri takip eden, teknik ve bilgi donanımına sahip, tasarım problemi çözebilen, yaratıcı güce sahip, araştırmacı, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaçlara cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Misyon ve Vizyon

 

Grafik Tasarım Programının misyon ve vizyonu üniversitemizin misyon ve vizyonu ile paralellik göstermekte ve sürekli yenilenen eğitim öğretim faaliyetleri ile gelişmeyi hedeflemektedir.

 

Üniversitemizin misyon hedefleri doğrultusunda, evrensel standartlarda eğitim öğretim yaparak insanlığın gelişimine hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilmektedir.

 

Üniversitemizin vizyon hedefleri doğrultusunda, faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek bilgi ve teknoloji üreten, araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış saygın bir üniversite olmaktır.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

Grafik Tasarım Programına ait program çıktıları

 1. Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
 2. Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
 3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
 4. Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
 5. İş yeri açma ve yönetme konusunda gerekli bilgiye sahip olma.
 6. Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 7. Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin önemini yorumlayabilme.
 8. Proje süreçleri içinde yer alır.
 9. Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
 10. Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
 11. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 12. Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
 13. Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
 14. Grafik Tasarım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 15. Alanında başarıyla uygulama yürütür.
 16. Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
 17. Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

Programın iç paydaşları

 • Öğretim elemanları
 • Ön lisans öğrencileri
 • İdari personel

Programın dış paydaşları

 • Mezunlar
 • Mezunlara iş sağlayan kamu ve özel kuruluşlar
 • Öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj sağlayan kamu ve özel kuruluşlar
 • Bölüm danışma kurulu
 • Diğer bölümler ve programlar
 • Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
 • Meslek odaları

 

 

DUYURULAR

Top